Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Charlotte Dipanda - Tobe Nde Na tab

Intro + verses

   C       F    C       F    Bb
E||---0---------3x---1----|--0---------3x---1----|------------1x---0----|------------5L---------||
B||--------1--------------|-------1--------------|--3-------------------|--6--------------6L----||
G||*--0--------------2----|--0--------------2----|--3----3--------------|-------7--------------*||
D||*----------------------|----------------------|----------------------|----------------------*||
A||-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------||
E||-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------||


Chorus: Dm  Bb  F  Am


 to weni ne no we nde mba o mulopo
na si bi pe to nje bola
na mongele mia ma bwam ndi tombi
bukate wa na ba
na bina njita di kakane nika
na si beni ngudi njembe nganda ngo
bukate ikoki na na be pon munenge
muyao mongo o tolambo ndi mende so
o bwa ba bunya tenge

Chorus:
na tondi oa, ndolo iwiye
na kingne oa, to be nde na mwititi nde na meneno boso
na tondi oa, ndolo iwiye
na posi oa, to be nde na mwititi nde na meneno boso

na si bi nga weni weno o mongele ba
suni nga ndi meneno pete
na botea songele mia mi minda
di dia o be bebe na oa
nongele te dia longo o teten na lam
nika ya takise ebed'am
na bi na na si mende wele dimbea lasu sontane
bia na epola ngo mulema mwam nde ye bondene

Chorus


keka o siseya mba bebe ndol'am i ye
nga o mende wele sontane ndol'am i ye e
ngea na ma wele o tondo oa
nga bunya bo o mende so o wele mo o senga mo
nika nde ye boso boa ndolo

Chorus x2Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z