Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Charlotte Dipanda - Tobe Nde Na tab

 Intro and verses

   C      F    C       F    Bb

E||--0---------3x---1----|--0---------3x---1----|------------1x----0---|
B||-------1--------------|-------1--------------|--3-------------------|
G||--0--------------2----|--0--------------2----|--3----3--------------|
D||----------------------|----------------------|----------------------|
A||----------------------|----------------------|----------------------|
E||----------------------|----------------------|----------------------|


 Dm

------------5x--------||
--6--------------6----||
--7----7--------------||
----------------------||
----------------------||
----------------------||

Refrains are play like this: Dm  Bb   F   Am
to weni ne no we nde mba o mulopo na si bi pe to nje bola na mongele mia ma bwam ndi 
tombi bukate wa na ba
na bina njita di kakane nika na si beni ngudi njembe nganda ngo bukate ikoki na na be 
pon munenge muyao mongo o tolambo ndi mende so o bwa ba bunya tenge

refrain: na tondi oa, ndolo iwiye na kingne oa, to be nde na mwititi nde na meneno boso 
na tondi oa, ndolo iwiye na posi oa, to be nde na mwititi nde na meneno boso

na si bi nga weni weno o mongele ba suni nga ndi meneno pete na botea songele mia mi 
minda di dia o be bebe na oa nongele te dia longo o teten na lam nika ya takise ebed'am na 
bi na na si mende wele dimbea lasu sontane bia na epola ngo mulema mwam nde ye bondene

Refrain


keka o siseya mba bebe ndol'am i ye nga o mende wele sontane ndol'am i ye e ngea na ma 
wele o tondo oa nga bunya bo o mende so o wele mo o senga mo nika nde ye boso boa ndolo

Refrain: *2
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z