Comic Relief - Etu Lang chords

Highlighted       Show chord diagrams
ETU LANG
By:comic relief
intro:G-F#-Bm-Em-F#-G-A

    D-F#-Em-A
stanza1:tiene dia,iyo ta yura
    talya na cielo
    pensando kuntigo

    tiene notche,iyo ta triste
    nuay man otro
    si hinde tu letrato

    G-A-F#-Bm-Em-A
refrain:para kuntigo lang mi amor
    etu lang el kura na mi dolor
    
    G-F#-Bm-Em-F#-G-A
chorus: kuntigo lang yo espera
    maskin kosa pa ay pasa
    mi corazon bien vivo
    si kuntigo ta mira

    mi amor nungka ay kambya
    kuntigo lang yo ta ama
    o hala,tu ay bira
    porkawsa kuntigo yo ta esta


stanza2:mira na swenyo,qui ta dos huntu
    agarahan mano
    y bunito suseso

    dispwerta aga,etu el una
    ta entra na kabesa
    pakimodo yo ulbida
     (refrain/chorus) 


bridge: deberasan
    yo bien kere
    kuntigo
    hasta ahora taki tu
    na mi corazon
    tormento yo
    ulbida,kuntigo
    si ta liyega yo pensa
    ta pwede yo yura
     (chorus)


    fhe08@ymail.com/vandallhiaband@hotmail.com
    bandacomic@yahoo.com
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z