Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Early November - Acoustic Ep tab

The Early November - Acoustic EP

Tabbed by: Robert Piller
Email: nothin7@hotmail.com

These songs are so wonderful yet so easy to play...

Ever So Sweet
Verse:      Chorus:        Bridge:  End On:
eb|-0-0-0-0- -0- eb|-0-0-0-0-0-0- -0- eb|----- eb|-0-|
Bb|-0-0-0-0- -0- Bb|-0-0-0-0-0-0- -0- Bb|----- Bb|-0-|
Gb|-1-2-6-4- -2- Gb|-1-6-4-2-6-4- -2- Gb|-6-6- Gb|-1-|
Db|-2-2-6-4- -2- Db|-2-6-4-2-6-4- -2- Db|-6-6- Db|-2-|
Ab|-2-0-4-2- -0- Ab|-2-4-2-0-4-2- -0- Ab|-4-4- Ab|-2-|
Eb|-0------- --- Eb|-0----------- --- Eb|---2- Eb|-0-|

I Want To Hear You Sad
Verse:  Chorus:    Bridge:
eb|----- eb|--------- eb|-----|
Bb|----- Bb|--------- Bb|-----|
Gb|-7-7- Gb|-7-7-7-7- Gb|-7-7-|
Db|-7-7- Db|-7-7-7-7- Db|-7-7-|
Ab|-5-x- Ab|-5-5-x-5- Ab|-x-5-|
Db|-5-7- Db|---5-7-5- Db|-4-5-|

All We Ever Needed
Verse:   Chorus:
eb|------- eb|-------|
Bb|------- Bb|-------|
Gb|-9-9-9- Gb|-------|
Db|-9-9-9- Db|-2-4-7-|
Ab|-7----- Ab|-2-4-7-|
Db|---9-7- Db|-2-4-7-|

Sunday Drive
Verse:  Chorus:   Ending:
eb|----- eb|------- eb|---------|
Bb|----- Bb|------- Bb|---------|
Gb|-7-7- Gb|-7-7-7- Gb|-7-7-7-7-|
Db|-7-7- Db|-7-7-7- Db|-7-7-7-7-|
Ab|-0-5- Ab|-5-7-5- Ab|-5-x-x-4-|
Db|---5- Db|-----5- Db|-5-7-9---|

Come Back
Verse:   Chorus:   Ending:
eb|------- eb|------- eb|-------|
Bb|------- Bb|------- Bb|-------|
Gb|-0-0-0- Gb|-7-7-7- Gb|-7-7-7-|
Db|-4-4-4- Db|-7-7-7- Db|-7-7-7-|
Ab|-5-0--- Ab|-5-0-5- Ab|-x-x-5-|
Db|-----5- Db|-----5- Db|-7-9-5-|

Make It Happen
Main Riff: Bridge:
eb|------- eb|---------|
Bb|------- Bb|---------|
Gb|-4-4-4- Gb|-4-4-4-4-|
Db|-4-4-4- Db|-4-4-4-4-|
Ab|-2-2-x- Ab|-2-2-x-1-|
Eb|-0-2-4- Eb|-0-2-4---|

Every Night's Another Story
Verse:   Chorus:
e|------- e|-------------|
B|-10-10- B|-10-10-10----|
G|-10-10- G|-10-10-10----|
D|-10-10- D|-10-10-10-10-|
A|-8--0-- A|-8--0--8--10-|
D|-8--0-- D|-8--0--8--10-|
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z