Jimi Hendrix - Hush Now tab

    Jimi Hendrix, Hush now

Reverb
Wah on.
-------------------------------------------------|
------x(7)------------------x--------------------|
------x(7)--------5---------x--------------------|
------x(7)--3h5-5---5-3-----x-------0-->5-3------|
---5--------3---------------x---1h3--------------|
-------------------------3-----------------------|

 Rythmic guitar: D C G A#

Solo is in D pentatonic.

Standart tunning for this one.


Ed w.
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z