Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Later Days - My Bros tab

Rhythm Guitar (Mike)

Drop D Tuning
x = palm mute

E  -------------------------|
B  -------------------------|
G  -------------------------|
D  5xxxxxx0xxxxxx5xxxxxx9-9-7|
A  5xxxxxx0xxxxxx5xxxxxx9-9-7| do this throughout the whole song
D  5xxxxxx0xxxxxx5xxxxxx9-9-7|

Lead Guitar (John)

x = muted string
h = hammer on
p = pull off
/ = slide

Verse

E  ------------------------------|
B  ------------------------------|
G  7xxxxx7xxxxx97xxxxx9 11 11 9---|
D  -------------------------------| (x2)
A  5xxxxx5xxxxx75xxxxx7 9  9  7|
E  -------------------------------|

Chorus

E  -------------------------------------------------------------------|
B  -------------------------------------------------------------10----|
G  --------7h9p7----------7h9/11-9----------7h9p7---------7h9/11---9--|
D  ----7h9------------7h9---------------7h9-----------7h9-------------| (x2)
A  7h9------------7h9---------------7h9-----------7h9-----------------|
E  ------------------------------------------------------------------|

check em out at http://www.laterdaysrock.com/
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z