Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Misc Traditional - Jerusalem Of Gold chords

Highlighted       Show chord diagrams
Jerusalem Of Gold
Ofra Haza
    Cm   Fm
    Avir harim tzalul kay  ayin
    Fm   C7
    Ve'reiach ora  nim
    C7   Fm
    Nissa be'ru'ah ha'ar  bayim
    Fm   Cm   G    Cm
    Im kol pa'a  mo   nim

    Cm   Fm
    U've'tardemat ilan va' even
    Fm   C7
    Shvuyah ba'halo mah
    C7   Fm
    Ha'ir asher badad yos  hevet
    Fm   Cm   G    Cm
    U've'li bbah  ho   mah

Chorus:

    Cm   Fm   D#
    Yerushal    ayim shel za  hav
    D#   G#   Cm
    Ve'shel neh   oshet ve'shel oh    r
    Cm   G#   A#   D#
    Ha'lo le'c   hol s  hiray  ich
    Cm   G    Cm
A    ni k  inn   or.

    Cm   Fm   D#
    Yerushal    ayim shel za  hav
    D#   G#   Cm
    Ve'shel neh   oshet ve'shel oh    r
    Cm   G#   D#
    Ha'lo le'c   hol shir    ayich
    Cm   G    Cm
A    ni   kin   nor.

    Cm   Fm
    Hazarnu el borot ha'm  ayim
    Fm   C7
    La'shuk ve la ki    kar
    C7   Fm
    Shofar koreh be har ha'ba    yit
    Fm   Cm   G    Cm
    Ba'ir h a'at  ik   a

    Cm   Fm
    U'va'me'arot asher ba'se    lah
    Fm   C7
    Alpei shmashot zorh   ot
    C7   Fm
Ve   shub nered le yam ha  'melah
    Fm   Cm   G    Cm
    Be'dere ch ye  ri   ho

Chorus
    Cm   Fm   D#
    Yerushal    ayim shel za  hav
    D#   G#   Cm
    Ve'shel neh   oshet ve'shel oh    r
    Cm   G#   A#   D#
    Ha'lo le'c   hol s  hiray  ich
    Cm   G    Cm
A    ni k  inn   or.

    Cm   Fm
    Ach be'vo'i ha-yom la-shi    r lach
    Fm   C7
    Ve'lach likshor ket   arim
    C7   Fm
    Katonti mi-ze'ir ban  a'ich
    Fm   Cm   G    Cm
    U'me'ah aron ha -meshor erim

    Cm   Fm
    Ki shemech zorev et ha-se    fatayim
    Fm   C7
    Ke'neshikat sar af
    C7   Fm
    Im eshkakhekh Yerusha  layim
    Fm   Cm   G    Cm
    Asher k ullah  z   ahav

Chorus
    Cm   Fm   D#
    Yerushal    ayim shel za  hav
    D#   G#   Cm
    Ve'shel neh   oshet ve'shel oh    r
    Cm   G#   A#   D#
    Ha'lo le'c   hol s  hira  yich
    Cm   G    Cm
An   i k   inn   or.
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z