Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Misc Unsigned Bands - Our Last Day - It Takes Time tab

Here is the whole song for the solo,"It Takes Time" by Our last Day 

x=palm Mute/strum


Intro/verse/bridge
[--------------------------------------------]
[--------------------------------------------]
[--------------------------------------------]   X6 
[-----8-8-8888-8-8-8888-8-8-8888-8-8-8888----]
[-----7-7-7777---xxxxx--7-7-7777---xxxxx-----]
[--------------7-7-7777---xxxxx--7-7-7777----]  Chourus
[--------------------------xxxx--------]
[--------------------------xxxx--------]
[--------------------------xxxx--------]
[--------------------------xxxx--------] X3 
[-9-9-99999-8-88-7-7-77777-xxxx--------]
[-8-8-88888-7-77-6-6-66666-xxxx--------]  


next:Intro/verse/bridge  

next:ChourusTap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z