Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Misc Unsigned Bands - Out Of Order - Without You tab

OUT OF ORDER - WITHOUT YOU

Guitarist: MALLAH

Tuning: DROP D (D-A-D-G-B-E)
Time Signature: 4/4 (Q = 90)

*Turn distortion off*

INTRO
  G5
[----------------------------|----------------------------|
[----------------------------|----------------------------|
[----------------------------|----------------------------|
[--5--5--5--5--5--5--5--5----|--8--8--8--8--7--7--7--7----|
[--5--5--5--5--5--5--5--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5----|
[--5--5--5--5--5--5--5--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5----|

  D#5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|

  D5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|

  D#5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|

VERSE
  G5
|----------------------------|----------------------------|
|o---------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|--5--5--5--5--5--5--5--5----|--8--8--8--8--7--7--7--7----|
|o-5--5--5--5--5--5--5--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5----|
|--5--5--5--5--5--5--5--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5----|

  D#5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|

  D5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|

  D#5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|---------------------------o|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1---o|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|

*Turn distortion on*

HEADER
  G5
[----------------------------|----------------------------|
[----------------------------|----------------------------|
[----------------------------|----------------------------|
[--5--5--5--5--5--5--5--5----|--8--8--8--8--7--7--7--7----|
[--5--5--5--5--5--5--5--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5----|
[--5--5--5--5--5--5--5--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5----|

  D#5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|

  D5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|

  D#5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|

VERSE
  G5
[----------------------------|----------------------------|
[----------------------------|----------------------------|
[----------------------------|----------------------------|
[--5--5--5--5--5--5--5--5----|--8--8--8--8--7--7--7--7----|
[--5--5--5--5--5--5--5--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5----|
[--5--5--5--5--5--5--5--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5----|

  D#5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|

  D5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|

  D#5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|

MIDDLE
  G5
|----------------------------|----------------------------|
|o---------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|--5--5--5--5--5--5--5--5----|--8--8--8--8--7--7--7//8----|
|o-5--5--5--5--5--5--5--5----|--5--5--5--5--5--5--5//8----|
|--5--5--5--5--5--5--5--5----|--5--5--5--5--5--5--5//8----|

  Bb5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|--8--8--8--8--8--8--8--8----|--8--8--8--8--8--8--8//12---|
|--8--8--8--8--8--8--8--8----|--13-13-13-13-12-12-12/12---|
|--8--8--8--8--8--8--8--8----|--8--8--8--8--8--8--8//12---|

  D5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|--12-12-12-12-12-12-12-12---|--12-12-12-12-12-12-12\10---|
|--12-12-12-12-12-12-12-12---|--13-13-13-13-12-12-12\10---|
|--12-12-12-12-12-12-12-12---|--12-12-12-12-12-12-12\10---|

  C5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|---------------------------o|
|----------------------------|----------------------------|
|--10-10-10-10-10-10-10-10---|--10-10-10-10-10-10-10\5----|
|--10-10-10-10-10-10-10-10---|--13-13-13-13-12-12-12\5---o|
|--10-10-10-10-10-10-10-10---|--10-10-10-10-10-10-10\5----|

*Turn distortion off*

BASS SOLO
  G5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|

  D#5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|

  D5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|

  D#5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|

VERSE
  G5
[----------------------------|----------------------------|
[----------------------------|----------------------------|
[----------------------------|----------------------------|
[--5--5--5--5--5--5--5--5----|--8--8--8--8--7--7--7--7----|
[--5--5--5--5--5--5--5--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5----|
[--5--5--5--5--5--5--5--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5----|

  D#5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|

  D5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|

  D#5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|

*Turn distortion on*

VERSE
  G5
|----------------------------|----------------------------|
|o---------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|--5--5--5--5--5--5--5--5----|--8--8--8--8--7--7--7--7----|
|o-5--5--5--5--5--5--5--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5----|
|--5--5--5--5--5--5--5--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5----|

  D#5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|

  D5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|

  D#5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|---------------------------o|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1---o|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|

*Turn distortion off*

ENDING
  G5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|--5--5--5--5--5--5--5--5----|--8--8--8--8--7--7--7--7----|
|--5--5--5--5--5--5--5--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5----|
|--5--5--5--5--5--5--5--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5----|

  D#5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|

  D5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|

  D#5
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|--3--3--3--3--2--2--2--2----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|

  G5
|----------------------------]
|----------------------------]
|----------------------------]
|--5b~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--]
|--5b~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--]
|--5b~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--]

Key: b = bend
   h = hammer on
   x = mute
   m = palm mute
   + = pitch harmonics
   p = pull off
   s = slap
   \ = slide down
   / = slide up
   = tremolo picking
   ~ = vibrato
Tap to rate this tab
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z