Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mopa Harnavot Shel Doctor Casper - Shimla Adoma drum

Arist: mopa harnavot shel doctor casper
Tittle: shimla adoma
Itai elbaz
Israel ( army rock club )


H x-x-x-x-x-xx-xx-x-x-x-x-x-xx-xx-x-x-x-x-x-xx-xx

S f-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ooooo-oooo
F o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o----------------

C x---------------------------------------------------------------
H x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x                          
                                                     

                                        S
---o--o-----o---o-----o----o-----o----o-----o----o-----o---
B o------o-----------o-----------o-----------o-----------o-----

S f-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ooooo-oooo
F o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o----------------

C x---------------------------------------------------------------
H x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x                          
                                                     

                                        S
---o--o-----o---o-----o----o-----o----o-----o----o-----o---
B o------o-----------o-----------o-----------o-----------o-----

S f-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ooooo-oooo
F o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o----------------

H x---x---x---x---x---x---x---x---x---x---x---x---x---x---x
S -----o--------o-------o--------o-------o-------o--------o----                      
  
B o--------o-------o--------o-------o--------o-------o--------o

H x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
S -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
B --------o------o-o------o------o-o------o------o-o------o

S f-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ooooo-oooo
F o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o----------------

C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
B -------------------------------

C ----------------------------------------------------------------------------X
S oooooooooooooooooo-----o-----o-----o------o-------o------o----f --
B ----------------------------------------------------------------------------o
	
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z