Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Myslovitz - Telefon tab

Myslovitz Telefon (solo)  

e ---------------------------|
H ----4h5p4-0-2--------------|   
G -------------1-2-1---------|    x2
D -------------------2-------|
A ---------------------------|
E ---------------------------|

e -------------------------------|
H ----4~--4-4-4h5p4-0-2----------|
G ----------------------1-2-1----|     x5
D ----------------------------2--|
A -------------------------------|
E -------------------------------|

e ---------------------|
H -----4~~4~~4---------|
G ---------------------|
D ---------------------|
A ---------------------|
E ---------------------|


by K.riS.u  
Tap to rate this tab
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z