Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paul Weller - Amongst Butterflies tab

Amongst Butterflies
By Paul Weller

Tabbed by my pupil Will Johns for homework. It's pretty much bang on. Clever boy!

INTRO

E|-7------9------------10-------10--------9-----8-----------------------------------|
B|-7------9----------------10-------10------9-----8-----1h2p1h2p1h2p1h2-------------|
G|-7------9--------------------9--------9------8-----7------------------------------|
D|-9------11------------------------------------------------------------------------|
A|-7------9-------------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------------------|

E|-5------7------9-----10-------10--------9-----8--------------------------------------|
B|-5------7------9--------10------10--------9-----8-------1h2p1h2p1h2p1h2--------------|
G|-6------7------9------------9------9---------8-----7---------------------------------|
D|-7------9------11--------------------------------------------------------------------|
A|-7------9------11--------------------------------------------------------------------|
E|-5------7------9---------------------------------------------------------------------|

E|------------------------------5---5-----5---5-----7---7----7---7--------------------|
B|------------------------------5---5-----5---5-----7---7----7---7--------------------|
G|-------22h4p2----------------6---6-----6---6-----7---7----7---7--------------------|
D|-2h4-------------4------------7---7-----7---7-----9---9----9---9--------------------|
A|------------------------------7---7-----7---7-----9---9----9---9--------------------|
E|------------------------------5---5-----5---5-----7---7----7---7--------------------|

E|--2--2----2---2-----2--2---2--2--2--2--2--2---7--7--7--7---7--7--7--7---------------|
B|--2--2----2---2-----4--4---2--4--2--4--2--4---7--7--7--7---7--7--7--7---------------|
G|--2--2----2---2-----4--4---2--4--2--4--2--4---7--7--7--7---7--7--7--7---------------|
D|--4--4----4---4-----4--4---2--4--2--4--2--4---9--9--9--9---9--9--9--9---------------|
A|--4--4----4---4-----2--2---2--2--2--2--2--2---9--9--9--9---7--7--7--7---------------|
E|--2--2----2---2-----2--2---2--2--2--2--2--2---7--7--7--7---7--7--7--7---------------|

E|--2--2--2--2----7--7---9----8---7--8-----10-------10-------9-----8--------------------|
B|--2--2--2--2----7--7---9----8---7--8--------10-------10------9-----8------------------|
G|--2--2--2--2----7--7---9----8---7--8-----------9--------9------8-----7----------------|
D|--4--4--4--4----9--9---11--10---9--10-------------------------------------------------|
A|--4--4--4--4----7--7---9----8---9--8--------------------------------------------------|
E|--2--2--2--2----7--7---9----8---7--8--------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------5---5-----5---5-----7---7----7---7----|
B|--1h2p1h2p1h2p1h2-------------------------------5---5-----5---5-----7---7----7---7----|
G|-----------------------------22h4p2------------6---6-----6---6-----7---7----7---7----|
D|------------------------2h4-------------4-------7---7-----7---7-----9---9----9---9----|
A|------------------------------------------------7---7-----7---7-----9---9----9---9----|
E|------------------------------------------------5---5-----5---5-----7---7----7---7----|


E|--2--2----2---2-----2--2---2--2--2--2--2--2---7--7--7--7---7--7--7--7---------------|
B|--2--2----2---2-----4--4---2--4--2--4--2--4---7--7--7--7---7--7--7--7---------------|
G|--2--2----2---2-----4--4---2--4--2--4--2--4---7--7--7--7---7--7--7--7---------------|
D|--4--4----4---4-----4--4---2--4--2--4--2--4---9--9--9--9---9--9--9--9---------------|
A|--4--4----4---4-----2--2---2--2--2--2--2--2---9--9--9--9---7--7--7--7---------------|
E|--2--2----2---2-----2--2---2--2--2--2--2--2---7--7--7--7---7--7--7--7---------------|

E|--2--2----2---2-----2--2---2--2---7--7--7--7---7--7--7--7---2--2--2--x--2--x--2-----|
B|--2--2----2---2-----4--4---4--4---7--7--7--7---7--7--7--7---2--2--2--x--2--x--2-----|
G|--2--2----2---2-----2--2---2--2---7--7--7--7---7--7--7--7---2--2--2--x--2--x--2-----|
D|--4--4----4---4-----4--4---4--4---9--9--9--9---9--9--9--9---2--2--2--x--2--x--2-----|
A|--4--4----4---4-----2--2---2--2---9--9--9--9---7--7--7--7---4--4--4--x--4--x-4-----|
E|--2--2----2---2-----2--2---2--2---7--7--7--7---7--7--7--7---2--2--2--x--2--x--2-----|

E|--7--7---9----8---7--8-----2---2---2---2----6--6--6-6----2---2--2--2----6--6--6-6--|
B|--7--7---9----8---7--8-----3---3---3---3----7--7--7-7----3---3--3--3----7--7--7-7--|
G|--7--7---9----8---7--8-----2---2---2---2----7--7--7-7----2---2--2--2----7--7--7-7--|
D|--9--9---11--10---9--10------------------------------------------------------------|
A|--7--7---9----8---9--8-------------------------------------------------------------|
E|--7--7---9----8---7--8-------------------------------------------------------------|

E|--2---2---2---2----6--6--6-6----2---2--2--2---6--6---6-6-6--|
B|--3---3---3---3----7--7--7-7----3---3--3--3---7--7---7-7-7--|
G|--2---2---2---2----7--7--7-7----2---2--2--2---7--7---6-6-6--|
D|------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|

E|----5---5---5---7---7----7---7---7-----2--2----2---2---2---2--2--2-----------------|
B|----5---5---5---5---7---7----7---7-----2--2----2---2---4--4---4--4-----------------|
G|----6---6---6---6---7---7----7---7-----2--2----2---2---4--4---4--4-----------------|
D|----7---7---7---7---9---9----9---9-----4--4----4---4---4--4---4--4-----------------|
A|----7---7---7---7---9---9----9---9-----4--4----4---4---2--2---2--2-----------------|
E|----5---5---5---5---7---7----7---7-----2--2----2---2---2--2---2--2-----------------|

E|-7--7--7--7---7--7--7--7---2--2----2---2-----2--2---2--2----7--7--7--7-----------|
B|-7--7--7--7---7--7--7--7---2--2----2---4-----4--4---4--4----7--7--7--7-----------|
G|-7--7--7--7---7--7--7--7---2--2----2---2-----2--2---2--2----7--7--7--7-----------|
D|-9--9--9--9---9--9--9--9---4--4----4---4-----4--4---4--4----9--9--9--9-----------|
A|-9--9--9--9---7--7--7--7---4--4----4---4-----2--2---2--2----9--9--9--9-----------|
E|-7--7--7--7---7--7--7--7---2--2----2---2-----2--2---2--2----7--7--7--7-----------|

E|-7--7--7--7---2--2--2--x--2--x--2---7--7--9----8---7--8--------------------------------|
B|-7--7--7--7---2--2--2--x--2--x--2---7--7--9----8---7--8--------------------------------|
G|-7--7--7--7---2--2--2--x--2--x--2---7--7--9----8---7--8--------------------------------|
D|-9--9--9--9---2--2--2--x--2--x--2---9--9--11--10---9--10-------------------------------|
A|-7--7--7--7---4--4--4--x--4--x--4---7--7--9----8---7--8--------------------------------|
E|-7--7--7--7---2--2--2--x--2--x--2---7--7--9----8---7--8--------------------------------|

E|-10-------10-------9------9------8------------------------------------5----7----9---|
B|----10-------10------9------9------8------1h2p1h2p1h2p1h2-------------5----7----9---|
G|-------9--------9-------8------8------7-------------------------------6----7----9---|
D|----------------------------------------------------------------------7----9----11--|
A|----------------------------------------------------------------------7----9----11--|
E|----------------------------------------------------------------------5----7----9---|

E|-10-------10-------9------9------8-------------12-12-12-12-12-12r--|
B|----10-------10------9------9------8-----------12-12-11-11-11-11r--|
G|-------9--------9-------8------8------7--------11-11-11-11-11-11r--|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|
Tap to rate this tab
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z