Guitaretab - guitar tabs
Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pride Tiger - White Witch Woman Blues tab

-------------------------------------------------------------------------------
			    The White Witch Woman Blues - Pride Tiger
-------------------------------------------------------------------------------
Tabbed by: Brandon Bordignon
Email: Brandon_bordignon@hotmail.com

Tuning:standard

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-5-5---5-5----------------5-5---------------------5-5----------------------|
D|-5-5---5-5----------------5-5---------------------5-5----------------------|
A|-3-3---3-3-3p0-----0-3-0--3-3--3p0-----0-3-0------3-3----3p0---------------|
E|---------------3-3-----------------3-3-----------------------3r------------|

Verse:

e|------------------|--------------------------------------------------------|
B|------------------|--------------------------------------------------------|
G|------------------|----------5-7-xxxx--5-7-xxxx-------5---5----------------|
D|-2p0-----0---0----|--7-xxxx--5-7-xxxx--5-7-xxxx--5-7--5-7-5------x3--------|
A|-----3-3---3------|--7-xxxx--3-5-xxxx--3-5-xxxx--5-7--3-7-3----------------|
E|---------------3--|--5-xxxx----------------------3-5----5------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|----------5-7-xxxx---5-7-xxxxxx--------------------------------------------|
D|--7-xxxx--5-7-xxxx---5-7-xxxxxx--2p0-----0---------------------------------|
A|--7-xxxx--3-5-xxxx---3-5-xxxxxx------3-3-----------------------------------|
E|--5-xxxx-----------------------------------3-------------------------------|

Bridge:

e|-------------------------------|-----------------------------------------|
B|-------------------------------|-----------------------------------------|
G|-------------------------------|-----------------------------------------|
D|---------------------------X3--|-------------2p0-----0-------------------|X2
A|--3p0-----0-3-0--0-----3-------|--3p0-----0------3-3---------------------|
E|------3-3----------3-5---------|------3-3--------------3-----------------|

Chorus:

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--2----0------5--5-6-7-------------0---------------------------------------|
D|--2--2--h2-0--5--5-6-7--5-6-7----2--h2-0-----------------------------------|
A|--0-----------3--3-4-5--5-6-7----------------------------------------------|
E|------------------------3-4-5----------------------------------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--2----0------5--5-6-7-----------------------------------------------------|
D|--2--2--h2-0--5--5-6-7--5-6-7----------------------------------------------|
A|--0-----------3--3-4-5--5-6-7----------------------------------------------|
E|------------------------3-4-5----------------------------------------------|

Verse 2:

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------5-7-xxxx--5-7-xxxx-------5---5------------------------------------|
D|-7-xxxx--5-7-xxxx--5-7-xxxx--5-7--5-7-5------------------------------------|
A|-7-xxxx--3-5-xxxx--3-5-xxxx--5-7--3-7-3------------------------------------|
E|-5-xxxx----------------------3-5----5--------------------------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|----------5-7-xxxx---5-7-xxxxxx--------------------------------------------|
D|--7-xxxx--5-7-xxxx---5-7-xxxxxx--2p0-----0---------------------------------|
A|--7-xxxx--3-5-xxxx---3-5-xxxxxx------3-3-----------------------------------|
E|--5-xxxx-----------------------------------3-------------------------------|
[ Tab from: http://www.guitaretab.com/p/pride-tiger/94844.html ]
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------5-7-xxxx--5-7-xxxx-------5---5------------------------------------|
D|-7-xxxx--5-7-xxxx--5-7-xxxx--5-7--5-7-5------------------------------------|
A|-7-xxxx--3-5-xxxx--3-5-xxxx--5-7--3-7-3------------------------------------|
E|-5-xxxx----------------------3-5----5--------------------------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|----------5-7-xxxx---5-7-xxxxxx--------------------------------------------|
D|--7-xxxx--5-7-xxxx---5-7-xxxxxx--2p0-----0---------------------------------|
A|--7-xxxx--3-5-xxxx---3-5-xxxxxx------3-3-----------------------------------|
E|--5-xxxx-----------------------------------3-------------------------------|


Bridge 2:

e|-------------------------------|-----------------------------------------|
B|-------------------------------|-----------------------------------------|
G|-------------------------------|-----------------------------------------|
D|---------------------------X3--|-------------2p0-----0-------------------|X2
A|--3p0-----0-3-0--0-----3-------|--3p0-----0------3-3---------------------|
E|------3-3----------3-5---------|------3-3--------------3-----------------|


Chorus:

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--2----0------5--5-6-7-------------0---------------------------------------|
D|--2--2--h2-0--5--5-6-7--5-6-7----2--h2-0-----------------------------------|
A|--0-----------3--3-4-5--5-6-7----------------------------------------------|
E|------------------------3-4-5----------------------------------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--2----0------5--5-6-7-----------------------------------------------------|
D|--2--2--h2-0--5--5-6-7--5-6-7----------------------------------------------|
A|--0-----------3--3-4-5--5-6-7----------------------------------------------|
E|------------------------3-4-5----------------------------------------------|


Guitar Solo (w/ Harmonica)

Guitar#2
e|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|X12
A|--0-0-0-3-0--------0-3------------------------------------------------|
E|-------------2-3-4----------------------------------------------------|

Guitar#1
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------10------------------------------------------|
G|--9-7-----------------9-7----------------------7---------------------------|
D|------10-7-10b--X2--------10-7------------7-10---10~-7---------------------|
A|---------------------------------------10----------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|


Chorus:


e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--2----0------5--5-6-7-------------0--------------------------------------|X3
D|--2--2--h2-0--5--5-6-7--5-6-7----2--h2-0----------------------------------|
A|--0-----------3--3-4-5--5-6-7---------------------------------------------|
E|------------------------3-4-5---------------------------------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--2----0------5--5-6-7-----------------------------------------------------|
D|--2--2--h2-0--5--5-6-7--5-6-7----------------------------------------------|
A|--0-----------3--3-4-5--5-6-7----------------------------------------------|
E|------------------------3-4-5----------------------------------------------|


Outro: (w/ Harmonica)

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|--0-0-0-3-0--------0-3-----------------------------------------------------|
E|-------------2-3-4---------------------------------------------------------|
| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================