Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tapioca Fugitive - Nothing Better tab

Song: Nothing Better
Artist: Tapioca Fugitive

Intro
e-----------------------------------------------------------------------|
B----------3-----------------3-----------------3-----------------3------|
G-------0-----0-----------0-----0-----------0-----0-----------0-----0---|
D----2-----------2-----2-----------2-----2-----------2-----2----------2-|
A-------------------------------------3-----------------0---------------|
E-3-----------------3---------------------------------------------------|

Verse and Chorus
e---3-----0-----0-----0-----|
B---3-----1-----0-----0-----|
G---0-----0-----0-----2-----|
D---0-----2-----2-----2-----|
A---2-----3-----2-----0-----|
E---3-----0-----0-----0-----|
Tap to rate this tab
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z