Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uglyz - Maya tab

E|----------------|
B|-4h5p4-0--4-5---|
G|----------------|
D|----------------|
A|----------------|
E|----------------|

E         B
Maya jokhera jokhna sakinna
E          B
 Kasari bhanu katti maya garchu
E         B
 Rujha dubi timi mero mayama
E          B    E
 Jati dubyo uthi dherai maya

E        B
Maya basayera basinna 
E       A   B
 Maya nikalera nikalinna
E          B
 Birsana kojchu timilai jati ma
E      A     E
 Yaad timro aauncha jati

E|-s5-5-4---4-----------------|
B|--------7-----s5-5-7-4-5----|
G|----------------------------|
D|----------------------------|
A|----------------------------|
E|----------------------------|

E             B
Sadhain samjinchu timilai sapanima
E         B
 Koji hidne garchu bipanima
E         B
 Haina dui dinko maya yo
E         B
 Maya ho juni juni ko

E               E    
Samjhau kasari ma aaphulai roku kasari paila haru
A                 B           E A B E
Cheku kasari ma aankhalai bujhaaun kasari yo mero man lai
________________________________________

Alternative Style............................................
Intro: PLAY TWICE {PLUGIN 1}
G 
E|-----3-----3-----3-----3-----3-----3--2h3h2---2-3-----|
B|-----3--x--3-----3--x--3-----3--x--3--------3---------|
G|--------x-----------x-----------x---------------------|
D|--------x-----------x-----0-----x---------------------|
A|--------------3---------------------------------------|
E|--3---------------------------------------------------|

{plugin=2} G                D
E|-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----2-----2-----2-----2---------|
B|-----3--x--3-----3--x--3-----3--x--3-----3-----3-----3-----3---------|
G|--------x-----------x-----------x------------------------------------|
D|--------x-----------x-----0-----x-----0-----0-----0-----0------------|
A|--------------3------------------------------------------------------|
E|--3------------------------------------------------------------------|

{plugin=3}
E|-----3--5--3-----3--5--3-----3--5--3--2h3h2---2-3-----|
B|--------------------------------------------3---------|
G|--0-----------0-----------0---------------------------|
D|------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

{Play plugging=1}
maya jokhera jokhna sakinna
kasari bhanu katti maya garchu
rujha dubi timi mero maya ma

{PLAY PLUGGING=2}
jati dubyo uti dherai maya

{PLAY PLUGGING=3}
maya basayera basinna 
maya nikalera nikallina
birsana khojchu timilai jatti 
yaad timro auncha Jatti

MUSIC:{Play plugging=1}
Alternative Lyrics, play as above
sadhai samjhanchu timilai sapani ma
khoji hidne garchu bipani ma
hoina duidin ko maya yo
maya ho junu juni ko

F           C 
sambhalu ma kasari ma afulai
G
roku kasari paila haru lai
F        C 
cheku kasari ma ankha lai 
D               D
bujhau kasari yo mero mana lai
MUSIC= {G C Em D}*7
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z