Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yehoram Gaon - Yesh Makom chords

Highlighted       Show chord diagrams
YEHORAM GAON - YESH MAKOM (There is a Place)
--------------------------------------------
Yehoram Gaon's official website: www.yehoramgaon-official.com

Tabbed by: Daniel Nagy
E-mail: ndani@windowslive.com

TIME: 4/4
CAPO: 1

Intro:

 Em        A         Em        A7

e|-7---------------|-----------------|-7---------------|-----------------|
B|-----8---7-------|-2-------------2-|-----8---7-------|-2-------------2-|
G|---9---------9---|-----2-------2---|---9---------9---|-----2-------0---|
D|-------9---9---7-|---2-------2-----|-------9---9---7-|---2-------2-----|
A|-7---------------|-0-----0-4-------|-7---------------|-0-----0-4-------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


Verses:

    D       Dmaj7 D  Dmaj7
Yesh makom rachok achrei hayam,
    B7         Em
sham hachol lavan, habayit cham,
    Cmaj7       Am  Am7
sham hashemesh me'irah me'al
   F          Cmaj7  B7
et hashuk, harechov vehanamal.
    Em      G
Habayit sham achrei hayam,
  D        D7     B  B7
ani zocher beleil shabat haner dolek,
  Em     A7     Em  A7
ve'avi mabit, mabit biveshotek.

   D       Dmaj7 D  Dmaj7
Zeh makom rachok, makom nifla,
    B7           Em
sham mikol chalon shom'im t'filah,
   Cmaj7      Am  Am7
bachatzar habayit em uvat,
  F         Cmaj7  B7
batanur ofot chalot shabat.
    Em      G
Habayit sham achrei hayam,
    D     D7      B  B7
et ha'einaim shel avi sham lo eshkach
   Em      Bb B  Em  A7
ech mabit, mabit el ha--mizrach.

   D       Dmaj7 D  Dmaj7
Zeh makom asher nish'ar rachok,
   B7           Em
leshirei shabat, t'filah utz'chok,
   Cmaj7        Am  Am7
simta'ot tzarot mul yam gadol,
  F          Cmaj7  B7
uvatim rekim bochim bli kol.
     Em      G
Halev od sham achrei hayam,
     D   D7       B  B7
ani shome'a kol t'filah mibayit rek.
    Em     A7         Em  A7
Yesh makom asher nish'ar - nish'ar har'chek.

     G     F      Em
Lechol makom asher elav evrach
     G       F      B
yeshno makom she'lo she'lo eshkach,
   Em  D    G  B7
oto tamid esa imi balev
    Em    Bb B Em
yesh makom oto ani ohev.
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z