Ainars Mielavs – Labradors tab

             
Artist- Ainars Mielavs
 he is one of best singers and guitar players in Latvia. his best cd (i, think),is
album- es naku ar taviem smiekliem. he is playing intersting acoustic music.


-Song-  Labradors

Intro: Em C D Am

Em         C
No skumjâm aizsala logi
  D        Am
Par krusu pârvçrtâs vçjð
Pat karstâkâs pirtis un krogi
Ðîs krustceles neizkausçs!
No asarâm piebrieda ddurvis
Nav nozîmes aizbultçt ciet -
Tâs neatvçtu pat burvis
Kaut bûtu iemîlçjies

Chourus

      G          D
Bet viòð kâ labradors skrçja pa sniegu
  Em        Bm
Tik pârlieku baltu un liegu
    C        G				2x
Lai zem lavînâm meklçtu viòu
   C       D
Savas mîïotâs sirdsapziòu!

Intro

No dusmâm aizdegâs zârdi
Ar sausajiem solîjumiem
Bet steigâ izteiktie vârdi
Nu kïuva par karavîriem
No naida sardupa sienas
Ar slâpçtâm emocîjâm
Un visas parastâs dienas
Tad tapa par labâkajâm

There you go. E-mail me Gitaarists@banda.lv 
Bye, Bye
Please rate this tab:
x1.0