Bap – Jraaduss tab

#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------#
#
From: finc20@zx2.HRZ.Uni-Dortmund.DE (Bjoern Lange)
Date: Tue, 30 Jan 1996 14:16:54 +0100 (NFT)


Try to play this song with a picking pattern like that:

G Gmaj7 G7 Em C D D4 De |3--3--3-|2--2--2-|1--1--1-|0--0--0-|0--0--0-|2--2--3-|2--2--2-|H |-0--0--0|-0--0--0|-0--0--0|-0--0--0|-1--1--1|-3--3--3|-3--3--3|G |--0--0--|--0--0--|--0--0--|--0--0--|--0--0--|--2--2--|--2--2--|D |--------|--------|--------|--------|--------|0-------|0-------|A |--------|--------|--------|--------|3-------|--------|--------|E |3-------|3-------|3-------|0-------|--------|--------|--------|
It is easy and really sounds nice. G Gmaj7 Manchmol setz ich he roem un ich frooch mich, woroem G7 Em et su kumme moot, wie et kohm, wie et jetz ess C G D D4 D un ich saach mer, dat et irgendwo wiggerjonn muss, jraaduss. G Gmaj7 Noch haeng ding Bild ahn der Wand un maeht mich rejelraesch krank G7 Em ich han ding Stemm noch em Uhr un ich froore mich nur C G D D4 D ob dat alles nix woor, en dae letzte paar Johr, met dir. Refrain: Em C D Eb0 Em C D Bliev do, wo de bess, halt dich irgendwo fess C G D D/C D/H D/A un bliev su, wie de woors, jraaduss. Avv un zo merk ich dann, wie joot et dunn kann, wmmer Luftschloesser baut un op Zofall vertraut, janix mieh plant, op janix mieh waat, nur su. Dann weet alles verdraeng, weil sons nix mieh jet bring, weil sons himmelblau grau weet und mir alles zovill weet weil em jedem Jedanke e Bild vun dir steck, jank weg. Refrain: ... We woor schoen, et woor joot, ahm Eng e bessje ze koot, dausend un ein Naach, wo Donner un Bletz kraach, 'ne Film ohne Schlua, wo nix ess wie et muss, jraaduss. Denk ens aff un zo dran, ahn dat wat met noch hann, wat uns keiner mieh nemp, weil et wohr ess un stemp, ahn dan Stoeck 'Ich' vun dir un dat Stoeck 'Do' von mir, jraaduss. Refrain: ... 
Please rate this tab:
x1.0