Gipsy Kings - Bem Bem Maria tab

BEM BEM MARIA

(Lyrics are uncertain)

Intro:

7--7--7--------7--7--7--7--7---------|8--8--7--------8--8--7--7--7---------|9--9--7--------9--9--7--7--7---------|9--9--9--------9--9--7--7--7---------|7--7--7--------7--7--9--9--9---------|------------------------7--7--7------|
Em No te vayas Mujer m?a D T? no me dejas C T? no te vayas Am B7 Igual que mi chiquita Em No te vayas Mujer m?a D T? no me dejas C T? no te vayas D G Ya acerca ya l'abandono G Am Bem bem bem Mar?a Bm Te quiero bem bem bem G Am Bem bem bem Mar?a Bm Te adoro bem bem bem C D Bem bem bem Mar?a G Em Te quiero bem bem C D Bem bem bem Mar?a Em Te quiero bem
7--7--7--------7--7--7--------5--5--5----5--5--5----|8--8--7--------8--8--7--------5--5--5----5--5--5----|9--9--7--------9--9--7--------5--5--5----5--5--5----|9--9--9--------9--9--9--------7--7--5----7--7--5----|7--7--7--------7--7--7--------7--7--7----7--7--7----|---------------------------------5--5--5----5--5--7-|
-------------------------------------------------------------------------------- CHORDS: Em: 022000 / x79987 D: x00232 / x5775 C: 332010 / 8 10 10 9 8 8 Am: x02210 / 577555 B7: x21202 / 7 9 7 8 10 7 G: 320003 / 355433 Bm: x24432 / 799777 (Music transcribed by Kelly Wing, MN, USA)
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z