Misc Unsigned Bands – Whyteshadows - Khoom Plig Zoo chords

Chords
Transpose:
Khoom Plig Zoo
whyteshadows
tabbed by: thread her

sorry for the weirdness. i don't think this is completely right but this
song was a lot harder than i thought it'd be. there's two key changes in
the song and i did it as good as i could. hopefully this is at least a good
starting point for you. feel free to adjust as you see fit. also, sorry if
i got the wrong words...i may have mixed some green w/ white when copying
this down...GOD BLESS

tuning: standard

capo: 1 (or tune up 1/2 step)

chords:
  Bm:x24432
   G:3x0033
   D:000232
   A:002220
 F#m:244222
   E:022100
Bsus:x24400
 C#m:x46654
   B:799877
  F#:244322
 G#m:466444

Bm Guatsaug kuv niam thiab txiv
D Akws neb tau pub yug los ua neeg
Bm Gtau tuav kuv tes thaum kuv tau rho
D Akuv thawj kauj ruam ua neeg
Bm Aneb tau luagntxhi tu kuv loj hlob
D Athiab ntxias kuv thaum kuv quaj
Bm Athiab puag kom kuv tsaugzog
Dntawm neb txaistes
G D Akhoomplig zoo tshaajplawg hauv ntiajteb
Bm Gyog kuv muaj kuv niam thiab txiv los
D A Aua lub ntuj tshav rua kuv lub neej
***Key Change: Bm, G, D, A
A Dkuv niam thiab txiv, neb tej txiajntsig
F#m Ekuv yuav nco ntsoov mus ib txhis
A Dthaum kuv ua rau neb nyuajsiab los
F#m Eneb tseem hlub kuv li qub
A Eqhov no kuv yuav khaws hauv nruabsiab
F#m Ethov ua lub ntuj tsaug uas
F#m Etso kuv tshwmsim los ua
Aneb tus mesnyuam
D A Ekhoomplig zoo tshaajplawg hauv ntiajteb
F#m Dyog kuv muaj kuv niam thiab txiv los
A E Eua lub ntuj tshaav rua kuv lub neej
A Etsi muaj lwmtug hlub li neb
F#m Eneb txoj kev hlub tsi muaj kawg
F#m Esiv tagnrho neb lub zog
A Bsus C#m (**<-----2nd key change)kuv thiajli zoo li no
B E F#khoomplig zoo tshaajplawg huv nplajteb
G#m Eyog kuv muaj kuv nam hab txiv lug
B F# F#ua lub ntuj tshaav rua kuv lub neej
G#m Ekuv nam hab txiv thaum xaav txug meb
B F#lub kuamuag lug vim kuv paub
G#m Etas kuv yeej tsi tau hlub meb txaus
B F#thov meb zaam txim rua kuv
G# Ehuv nplajteb yeej tsi muaj leejtwg
B F#yuav lug hloov tau meb chaw
G#m F#zoo sab vim kuv muaj meb
F# Buas kuv nam hab kuv txiv
picking barre chords gets pretty hard/tiring so practice hard
Please rate this tab:
x1.0