Misc Unsigned Bands – Habib - Didha chords

Chords
Transpose:
(D)...(Em)...(F#m)...(Bm)
(D)...(Em)...(F#m)...(Bm)
(D)...(Em)...(F#m)...(Bm)

(D)Bahir (Em)bole (D)dure tha(Bm)kuk
(D)Bhetor (Em)bole (F#m)asuk (Bm)na
(D)Bhetor (Em)bole (D)dure tha(Bm)kuk
(D)Bahir (Bm)bole (F#)asuk (Bm)na

(D)...(Em)...(F#m)...(Bm)
(D)...(Em)...(F#m)...(Bm)
(D)...(Em)...(F#m)...(Bm) 

(Bm)Dheu jana (Em)ek (F#m)nodir (Bm)kache
(Bm)Gobhir (Em)kichu (F#m)sekhar (Bm)ache
(D)Sei nodi(Em)te...(D)nouka bha(Bm)sai
(Bm)Bhasai (Em)kore (G)bhasai (Bm)na

(D)Na du(Em)bai (F#m)na bha(Bm)sai
(Bm)Na bha(Em)sai na (F#)du(Bm)bai

(D)Bahir (Em)bole (D)dure tha(Bm)kuk
(D)Bhetor (Em)bole (F#m)asuk (Bm)naguitarchordworld.net
(D)Bhetor (Em)bole (D)dure tha(Bm)kuk (D)Bahir (Bm)bole (F#)asuk (Bm)na (D)...(Em)...(F#m)...(Bm) (D)...(Em)...(F#m)...(Bm) (D)Jol (Em)dake (F#m)aguno (Bm)tane
(D)Ami (Em)pori (F#m)modhe (Bm)khaneguitarchordworld.net
(D)Dui dike (Em)dui.....(D)khondo (Bm)hoye (Bm)Jai (D)abar (G)jai (Bm)na (D)Na ni(Em)bhai (F#m)na ja(Bm)lai (Bm)Na ja(Em)lai na (F#)ni(Bm)bhai (D)Bahir (Em)bole (D)dure tha(Bm)kuk (D)Bhetor (Em)bole (F#m)asuk (Bm)na (D)Bhetor (Em)bole (D)dure tha(Bm)kuk (D)Bahir (Bm)bole (F#)asuk (Bm)na Source: http://www.guitarchordworld.net/2009/02/didha-guitar-chords-from-third-person.html#ixzz1x2sdmIGj
Please rate this tab:
x1.0