Piter Wilkens - Dunsje Mei Dy chords

      
Em : 0-2-2-0-0-0
Am : X-0-2-2-1-0
Bm : 2-2-4-4-3-2

[intro]

Em---0-0---0-0---0-0--------|---0-0---0-0---0-0--------|---0-0---0-0---0-0--------|---2-2---2-2---2-2--------|--------------------------|-0-----0-----0-----0-2-3--|
Em AmSis Jitske, sis fanke, skink my nochris yn
Em Bmfoardat ik wer in nacht yn it tsjuster ferdwyn
Em Amik kom hjir al salang, do kinst my sa goed
Bmen ik wol net wer allinne nei hs ta gean hjoed
Am EmIt is slutingstiid en de kroech is al leech
Am Bmen wat ik dy freegje is wier net sa dreech
Am Emde wrld fan tsjintwurdich, it giet on my foarby
Bm Emmar dat kin ik ferjitte as ik dnsje mei dy
Em AmSis Jitske myn frijheid, drfoar doch ik in moard
Em Bmmar myn jild smyt ik altyd as wetter oerboard
Em Am de bern hjir se sjogge my as in alkoholist
Bm mar ik focht ek foar har frijheid, ik wie in baas masinist
Am Em'k Ha de oarloch oerlibbe, it lok lake my oan
Am Bm mar myn maten fan eartiids binn' allegear al ferstoarn
Am Em hege piken, djippe deltes, sa gie dat mei my
Bm Em en lit my no dnsje, dnsje mei dy
Em AmSis Jitske ik ha my noait bn oan in frou
Em Bm'k ha it in pear kear besocht, mar ik wie sy net trou
Em Am ik ken elke haven, ik ken elke hoer
Bmen krige ik de kns, dan die ik it grif oer
Am Em Do wolst it net leauwe, mar 'k wie in tke jong fint
Am Bmen ik libbe foar de folle twahndert prosint
Am Em ik libbe sa blier en sa rom en sa frij
Bm Em mar kom lit my dnsje, dnsje mei dy
Em Am Sis Jitske, sis fanke, it is om dy dat ik hjir kom
Em Bmdo litst my mar seure en ik praat soms sa dom
Em Amik wit it wurdt hurd minder mei 't lde ferstn
Bm mar draai noch in bandsje en jou my dyn hn
Am Em Myn libben hie kleur en it wie lang net min
Am Bmen om hjir fuort te tarren, droan ha 'k gjin sin
Am Emalles wat ik noch ha, o do krijst it fan my
Bm Em as ik noch ien kear dnsje, ja dnsje mei dy
Em Am Em Bm Em Am Bm Am Em Am Bm Am Em Bm Em
Em AmSis Jitske, sis fanke, skink my nochris yn
Em Bm -BREAK- foardat ik foargoed yn it tsjuster
Emferdwyn
http://www.piterwilkens.nl/
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z