Richard Ashcroft - Crazy World tab

Îò: for www.ultimate-guitar.com 
Êîìó: 
Òåìà: New Tabs
Äàòà: 30 èþíÿ 2000 ã. 20:39

Richard ashcroft, Crazy World
Tabbed by Mike Mconnell.
  
 Crazy World Bm /F# Verse F /Am /Em /G chorus:: Ultimate Guitar Archive :: 
http://www.ultimate-guitar.com
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z