Runrig - Alba chords version 1

Chords
Transpose
Runrig - Alba (Scotland)

This is one of Runrig's Gaelic songs.
I've included a translation at the bottom for those who are interested.

Intro: Dm, C, Dm, C

Dm CAir sgiath a' seoladh nan neoil
Dm C'S an domhain liath
Dm CMar dhealbh a' tighinn beo tro na sgothan
Dm C'S mi a' tilleadh gu tir
Dm C Alba nam beanntan ard
Dm CNan acraichean lom
Dm CThairis air na lochan mointich
Dm CNan coilltean 's nan gleann
Am F C GA-a-a-a-lba
Am F C GA-a-a-a-lb
[Intro chords] Ach 'se sealladh leointe is gann Tha an seo aig ceann thall an linn Talamh alainn nan daoine Fhathast an lamhan duine no dithis Cuibhlean stolda mu dheas Na fasaichean a tuath An taigh-mor falamh an Dun-Eideann Gun chumhachd gun ghuth [Chorus] Sibhse chuir achadh ri achadh Taigh ri taigh Gus nach bi ait anns an tir An gabh sibh comhnaidh air leth Ach 's math dhomh bhith seo an drasd A cur failt air a' bhlas 'San tir a tha cho ur dhomh an diugh Is a bha i nuair bha mi 'nam phaisd [Chorus] Enjoy! Translation This flight is sailing through the clouds And the blue heavens The homeland appears like a developing photograph Through the mists as I return to land I see Scotland of the high mountains And the empty acres Flying low across the moorland lochs The forests and the glens Scotland Scotland But it's a wounding and a hollow sight Here as we reach the end of the century The beautiful soil of the people Still in the hands of the few I see the wheels of industry at a standstill And the northern lands wasted And the empty house in Edinburgh Without authority or voice You that have laid field upon field House upon house Till there be nowhere for you to be placed alone In the midst of all the earth But it is good for me to be here now As I welcome the warmth In this land that's as exciting for me today As it was the day I was born
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z