Runrig – Fichead Bliadhna chords

Chords
Transpose:
Another Gaelic song by Runrig. Quite an easy one to work out.
I've included a translation below for those interested. 

Please note each verse and chorus has the same chord sequence so I've only written 
the chords for the first verse and chorus. Just repeat after that.

Capo - 3rd fret
Standard tuning
The Key is Gm (Em relative to capo)

Fichead Bliadhna
(Twenty Years)

Intro:
Em, Em7, Em, Em7, Bm, D


Em C D EmRuith's a mhonadh Ruith nam beann
G D C'S mar sin dhan sgoil aig deireadh samhraidh
Em C D Em'Nar clann aig coig bliadhna dh'aois
C D Em'S gun facal beurla 'nar ceann
Em C D Em"Seo do leabhar seo do pheann
G D C Dean do leasan," thuirt iad riumsa
Em C D Em"'S gunn eirich sibh suas anns an t-saoghal
C D Em'S gheibh sibh an adhart ann"
CHORUS
G D/F#Fichead bliadhna'airson firinn
EmB'fheudar dhomh feitheamh
BmB'fheudar dhomh lorg
G D/F#Fichead bliadhn' de bhreugan
Em/C D EmThug iad eachdraidh air falbh bhuainn
(Intro Chords) (Next verse/chorus, etc) BRIDGE
C BmNuair a thoisich mi air lorg
C Cha do chreid mi mo shuilean
BmObair olc
D Oh, Oh
(Intro Chords) SPOKEN VERSE: Play intro chords over this. OUTRO (Repeat x3)
Em EmFichead bliadhn', fichead bliadhn'
Bm DFichead bliadhn' 's mi aineolach
Lyrics Dh'ionnsaich sinn a leithid ann Canan's bardachd, bardachd Bheurla Ceol na Gearmailt Eachdraidh na Spainnt 'S b'e sin an eachdraidh mheallt Bhon sgoil do'n oilthigh chaidh sinn ann A' leantail foghlum, tuilleadh foghlum Mar amadan air deiradh streang Seorsa de dh'fhoghlum 'nam cheann (Chorus) Ach dh'eirich mi suas anns an t-saoghal Fhuair mi deise, 's fhuair mi leine Fhuair mi aite ann an suilean dhaoin Fada bhon mhonadh mi'n drasd Carson a chum iad eadchraidh bhuainn Innsidh mi dhut, tha iad gealltach Mas eirich clann nan Gaidheal suas Le ceistean sireach is cruaidh (Chorus) (Bridge) Spoken verse: 'S iomadh rud a chunnaic mi ri mo latha agus ri mo linn. Chunna' mi na mnathan a' cur no cloinne anns na cairtean a bha dh'an cur o'n Iochdar agus o Bheinn a Bhaoghla. Am fir phósda ceangailte ri'n taobh gun chomas laimh cuideachidh a thoir dhaibh. Chunna' mi na fir mhóra láidir, ceatharnaich an t-saoghal, dh'an ceangal air ceidhe Loch Baghasdail agus dh'an tilgeil anns an luing mar an crodh. Dg'fhalbh iad uile gu straidean Ghlaschu agus gu fásaichean Chanada, a chuid dhuibh nach do bhásaich le acas agus le pláigh a' dol a null air a'chuain. Aig Dia nan dúl agus aige-san a mhain tha fios air obair ghraineil dhaoine an lá ud. (Outro) TRANSLATION Freedom of the moor Freedom of the hill And then to school at the end of summer Children, Five years of age, Without many words of English "Here is your book Here is your pen” Study hard that's what they told me "And you will rise up in the world You will achieve" Twenty years for the truth I had to wait I had to search Twenty years of deceit They denied me knowledge of myself I learned many things The English language, the poetry of England The music of Germany The history of Spain And even that was a misleading history Then on to further education Following education, more education Like puppets on the end of a string Our heads filled with a sort of learning (Chorus) And I did rise in the world I found my suit, I found my shirt I found a place in the eyes of men Well away from the freedom of the moor But why did they keep our history from us? I'll tell you they are frightened In case the children of Gaeldom awaken With searching and penetrating questions Bridge: When I started searching I could not believe my eyes Dark Deeds Spoken verse: Many a things I have seen in my day and in my generation. I saw the the mothers putting the children into the carts that were coming from Iochdar and from Benbecula. Their husbands tied up beside them and unable to give any resistance. I saw the big strong men, the champions of the world, being tied up on the pier at Lochboisdale and thrown into the ships like cattle. They left for the streets of Glasgow and for the wilds of canada, those that did not die of hunger and disease as they crossed the ocean. God only knows. and he alone bares witness to the dreadful deeds of mankind that day. Outro: Twenty years, twenty years Twenty years and I have not been infromed.
Please rate this tab:
x1.0