Shironamhin – Jahaji chords

Chords
Transpose:
Song: Jahaj
Album: Jahajii
Lyric & tune: ZiaC.........................................GChena shohor, chena rasta, porichito dhaka,
F............................................G.... ................CVeshe jachhi chokhe alo jele, jahajir moto eka
...............................FJhore chun-shurki, shorirer deyal
G...................................F............. ......GTobu shiri venge venge onek utheo theme,
C...............................GShesh chadtay dekhi neel,
C................................................. ....G.............CEri majhe noksha, shada alor shada shonkhochil.
C........................................GJahajir kache vishon shotto shei,
C...........A#.......C..............F.....G......CPoth tai jawa, er ar kono fire asha nei.
C................................................. ....GPother dhare dariye ache, shukno dalan
F.......................G...........F............. G..............CDokaner nam, tarpor, amader vubon-e shagotom.
C..............................................GJhore brishti kar vubon-e, tobu neon sign-e shagotom
D..............G...........D...............Am..... ....GAmader, tarpor, vubon-e, tarpor, shagotom.
C.......................................GBujhte kichu shomoy lage shei,
C.....................A#.......C.................. F......G......CShagotom tai ichhe, shostay kara bikri kore dichhe.
C...........................................GAmar shoishober moto dami, amar kanna jorano gan,
F.....................G.. .....................CMatha uchu St. Gregory amar, shomoyer tane mlan.
F... .......................GAmar porichito last bus, amar vanga chura nishhash,
G#......................... .....GBrother charles er chwing gum, amar rokto amar gham,
C.......................G.........G#.. ...............GAmar last bus-e bari fera, matha tulbar tara,
C..................G#...............G. ..................CAmar jahajer pataton, chera nongor, chera mon,
G#.................G........F........CChera nongor......
C................................GJahajir ar bojhar baki nei
C............A#........C...............F.....G.... ..CPoth tai jawa, er ar kono fire asha nei
Please rate this tab:
x1.0