Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Open Revolt - Yesterday tab

Song: Yesterday
Band: Open Revolt
Tabber: Sack-0


Intro
e
B
G           22222222 22222222
D    4     4 3                           4x
A 3 55  33 33
E

Verse 1, 2, 3 -- Part 1
e
B
G
D                                        8x
A 333 5h6p5 5 6
E         6 8

Verse 1, 2, 3 -- Part 2
e
B
G
D 555555 7777 88 99                       4x
A 333333 5555 66 77
E

Verse 4
e
B
G
D 7777 7 8 7777 7 6                        12x
A 7777 7 8 7777 7 6
E 5555 5 6 5555 5 4

Order
Intro
Verse 1
Intro
Verse 2
Intro
Verse 3
Intro
Verse                          Easy and funny song! Ltr!
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z