Blaeck Foeoess – Dat Wasser Vun Koelle chords

Chords:
Transpose:
C C7Oh, leever Jott, jev uns Wasser
F CDenn janz Kölle hät Doosch
C C7Oh, leever Jott, jev uns Wasser
F CUn helf uns en d'r Nut
C Am F G7 C Am F G7 C Ming Blome lossen alles hänge, wä hilf en d'r Nut?
C Am F G7 C Am F G7 C D'r Wellensittich es wie jeck am schänge, dä Jung hät secher Woot
C Am F G7 C Am F G7 C Uns Joldfesch han de Auge deck un sagen keine Ton
C Am F G7 C Am F G7 C De Wäschmaschin spillt total verröck, woröm hät d'r Minsch Calgon?
C C7Ming Filme entwickel ich ovends en Rhing
F F7Dat jeit janz jot, denn do es alles dren
C7 F Fm C G7 C GOch wemmer av un zo d'r Dönnscheß han, mer gläuven wigger dran
C F G7 CDat Wasser vun Kölle es joT
C F G7 CDat Wasser vun Kölle es jot
Am Fm6Dat Wasser vun Kölle
C D7 Wasser vun Kölle
C G7 C FDat Wasser vun Kölle es jot
C C7Oh, leever Jott, jev uns Wasser
F CDenn janz Kölle hät Doosch
C C7Oh, leever Jott, jev uns Wasser
F CUn helf uns en d'r Nut
C Am F G7 C Am F G7 C Nierestein sin schwer am kumme, oh Herr, wat deit dat wih
C Am F G7 C Am F G7 COch d'r Hoorusfall hät zojenomme, do hilf kei Böschte mih
C Am F G7 C Am F G7 CAlle Wasserrühre sin total verstopp, die dröppen vür sich hin
C Am F G7 C Am F G7 COm Kaffee schwemmp 'ne fiese Ölfilm drop, wie kütt dat Öl do ren?
C C7Uns Feuerwehr, die es bestemmp nit schläch,
F D7Doch wenn se lösch, Jung, dann brennt et eets räch
C C7 F FmOh, Herr, dun e Wunder, üvverläch et dir
C G7 CSöns stommer morje vür dinger Dür
C F G7 CDat Wasser vun Kölle es jot
C F G7 CDat Wasser vun Kölle es jot
Am Fm6Dat Wasser vun Kölle
C D7 Wasser vun Kölle
C G7 C FDat Wasser vun Kölle es jot
C C7Oh, leever Jott, jev uns Wasser
F CDenn janz Kölle hät Doosch
C C7Oh, leever Jott, jev uns Wasser
F CUn helf uns en d'r Nut
Am Fm6Dat Wasser vun Kölle
C D7 Wasser vun Kölle
C G7 C F C Dat Wasser vun Kölle es johot
C C7Oh, leever Jott, jev uns Wasser
F CDenn janz Kölle hät Doosch
C C7Oh, leever Jott, jev uns Wasser
F CUn helf uns en d'r Nut
Please rate this tab:
x1.0