Jonah Samuel – Paadedham chords

Chords:
Transpose:
[Interlude]
Cm Gm Cm Gm (2)

[Chorus]
Cm Gm Cm Gmపాడెదం స్తుతి రాగము చేస్దం స్తుతి యాగము (2)
G# D# Fm Gm G# D# Fm Gmస్ర్వజనతల స్తుత్రనాదం దూతాళి నిత్య స్తుత్రం - నిర్త్ం ఏకగానం మ్రోగాలి స్ర్వ స్వర్ం
[Bridge]
Cm Cm G# A#హలలెలూయా ఓ హలలెలూయా - హలలెలూయా హలలెలూయా హలలెలూయా
Cm Cm G# A#ఆరాధన ఓ ఆరాధన ఆరాధన ఆరాధన స్తుతారర్పణ
D# A# D# A# A# G# A#స్ర్వం స్ృజంచిన దేవా స్తుత్రం - మర్ణం జయంచిన దేవా స్తుత్రం పరిశుదాాత్మ స్తుత్రం
[Verse 1]
Cm A# Cm A# Cm A# CmCm A# Cm A# Cm A# Cmఇహమందతన పర్మందతన ఘనత్కు పాత్రరడవు త్ర్త్ర్ములు యుగయుగములు మహిమకు అర్హుడవు
Cm G# Cm G# G# A# Gమా దెైవమా మా కేడెమా మా శ ైలమా మా శృంగమా మా దెైవమా మా కేడెమా ఆధార్మా | హలలెలూయా|
[Verse 2]
Cm A# Cm A# Cm A# CmCm A# Cm A# Cm A# Cmనినతు పతలిన నిజదెైవము కనరార్హ ఇంకెవవర్హ నీ ప్రరమనత నీ కర్ణనత స్రిపతలచస్ాటెవవర్హ
Cm G# Cm G# G# A# Gపరిశుదతాడా పరిపూర్హుడా పదివేలలో అతిశరేష్రుడా పరిశుదతాడా పరిపూర్హుడా ప్రరయ నాధతడా.. | హలలెలూయా|
Please rate this tab:
x1.0