Hemelhuis chords with lyrics by Kurt Fleming - Easy chords and tabs for guitar

Kurt Fleming – Hemelhuis chords

Chords:
Transpose:
[Intro]
D    D

[Verse 1]
D A7/D D D/F# C# A7Door mijn woning speelt een zonnig licht,
G D/F# A7 D G A'k voel m'een kleinen koning in mijnen grooten plicht.
F#/A# F# Bm A7 DVrouw en kind te schragen op mijn sterke jeugd;
D/F# F#7+5 G Em A7/C# A7 Den ze hoog te dragen in mijn vreugd,
F#7 G Em D/A A7 D Den ze hoog te dragen in mijn vreugd!
[Verse 2]
D A7/D D D/F# C# A7Daar op 't schouwken prijkt mijn eenig kruis,
G D/F# A7 D G Awees mijn engel, vrouwke, wees mijn hemelhuis.
F#/A# F# Bm A7 DWees mijn stoutste roemen, wees mijn zoetste troost,
D/F# F#7+5 G Em A7/C# A7 Dfrissche levensbloemen, krachtig kroost,
F#7 G Em D/A A7 D Dfrissche levensbloemen, krachtig kroost.
[Verse 3]
D A7/D D D/F# C# A7O, mijn kind'ren, graag gebroken brood,
G D/F# A7 D G Azou 't geluk verminderen waar de last vergroot?
F#/A# F# Bm A7 DZou men armoe lijden om een mondje meer?
D/F# F#7+5 G Em A7/C# A7 DOch? Waar menschen strijden helpt de Heer.
F#7 G Em D/A A7 DOch? Waar menschen strijden helpt de Heer.
Please rate this tab:
x1.0