Reboelje – Marije Maria chords

Chords:
Transpose:
[Verse 1]
DSa asto dêr stiest sa fier en rjochtop
G DMarije ik ken dy salang.
DSa ast nei my sjochst, ik wit datst 't kinst
G DMarije wês mar net bang.
DAs ien my doe sein hie, dat God graach in bern woe
G DMarije dan tocht ik oan dy.
DIk sjoch nei dyn eagen, dyn mûle dyn búk
G DMarije it is gjin fantasy.
[Verse 2]
DWy boarten tegearre yn it sân yn de sinne
G DMarije ik ken dy sa lang.
DDe faam fan myn dreamen dy't ik oerdei hie
G DMarije hoe faak ha 'k it sein.
DSa asto dêr rinst blier en útdaagjend
G DMarije sa moai en sa pril.
DIk leaude fuortdaliks, dat Hy by dy kaam
G DMarije ik hâld it wol stil.
[Verse 3]
DDo bist in frou foar in wonder, as faam al bysonder
G DMarije do kinst it wol oan.
DFrou út de dreamen fan safolle minsken
G GMarije sa moai en gewoan.
DWy boarten tegearre yn it sân yn de sinne
G GMarije ik ken dy sa lang.
DDe faam fan myn dreamen dy't ik oerdei hie
G DMarije hoe faak ha 'k it sein.
[Outro]
D G DMarije, Maria, Marije wy hâlde fan dy.
D G DMarije, Maria, Marije wy hâlde fan dy.
D G DMarije, Maria, Marije wy hâlde fan dy.
Please rate this tab:
x1.0