Steve Stevens – Sadhana chords

Chords:
Transpose:
[Intro]
|Am  | x3
|Am  G|


[Part 1]
|F    |Dm E  |Am   |Am   G|
|F    |Dm E  |Am   |Dm Am G |
|C C/B Am |Dm E  |Am   |Dm Am G |
|C C/B Am |Dm E  |F  G |Dm E  |
|Am    |Am    |


[Part 2]
|Am  G  |F    |Dm E  |Am  |
|Am  G  |F    |Dm E  |Am  |
|Dm Am G |C C/B Am |Dm E  |Am  |
|Dm Am G |C C/B Am |Dm E  |F  G |
|Dm E  |F  G  |Am    |Am  |


[Part 3]
|Am G |F G  |Am  |Am   |
|Fm G |F G  |C Am |Em Dm |
|Dm  |Em E |Em  |E  Em |
|Em  |Em   |Em  |Am   |
|Am E |E   D|E   | Dm  |
|Dm  |E   |E   |Em   |
|E  D|A   |B E  |E   |
|E  F|E   |E   |F   |
|F   |G   |G   |E   |
|Em  |E   |Em  |F   |
|F   |G   |G   |E   |
|E   |Am   |Am  |Am   |
|Am  |


[Part 4]
|Am  G  |F    |Dm E  |Am   |
|Am  G  |F    |Dm E  |Am   |
|Dm Am G |C C/B Am |Dm E  |Am   |
|Dm Am G |C C/B Am |Dm E  |F  G |
|Dm E  |F  G  |D  E  |F  G |
|Am    |Am    |Am    |Am   |
Please rate this tab:
x1.0