Uglyz - Maya tab

E|----------------|B|-4h5p4-0--4-5---|G|----------------|D|----------------|A|----------------|E|----------------|
E B Maya jokhera jokhna sakinna E B Kasari bhanu katti maya garchu E B Rujha dubi timi mero mayama E B E Jati dubyo uthi dherai maya E B Maya basayera basinna E A B Maya nikalera nikalinna E B Birsana kojchu timilai jati ma E A E Yaad timro aauncha jati
E|-s5-5-4---4-----------------|B|--------7-----s5-5-7-4-5----|G|----------------------------|D|----------------------------|A|----------------------------|E|----------------------------|
E B Sadhain samjinchu timilai sapanima E B Koji hidne garchu bipanima E B Haina dui dinko maya yo E B Maya ho juni juni ko E E Samjhau kasari ma aaphulai roku kasari paila haru A B E A B E Cheku kasari ma aankhalai bujhaaun kasari yo mero man lai ________________________________________
Alternative Style............................................Intro: PLAY TWICE {PLUGIN 1}G E|-----3-----3-----3-----3-----3-----3--2h3h2---2-3-----|B|-----3--x--3-----3--x--3-----3--x--3--------3---------|G|--------x-----------x-----------x---------------------|D|--------x-----------x-----0-----x---------------------|A|--------------3---------------------------------------|E|--3---------------------------------------------------|
{plugin=2} G DE|-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----2-----2-----2-----2---------|B|-----3--x--3-----3--x--3-----3--x--3-----3-----3-----3-----3---------|G|--------x-----------x-----------x------------------------------------|D|--------x-----------x-----0-----x-----0-----0-----0-----0------------|A|--------------3------------------------------------------------------|E|--3------------------------------------------------------------------|
{plugin=3}E|-----3--5--3-----3--5--3-----3--5--3--2h3h2---2-3-----|B|--------------------------------------------3---------|G|--0-----------0-----------0---------------------------|D|------------------------------------------------------|A|------------------------------------------------------|E|------------------------------------------------------|
{Play plugging=1} maya jokhera jokhna sakinna kasari bhanu katti maya garchu rujha dubi timi mero maya ma {PLAY PLUGGING=2} jati dubyo uti dherai maya {PLAY PLUGGING=3} maya basayera basinna maya nikalera nikallina birsana khojchu timilai jatti yaad timro auncha Jatti MUSIC:{Play plugging=1} Alternative Lyrics, play as above sadhai samjhanchu timilai sapani ma khoji hidne garchu bipani ma hoina duidin ko maya yo maya ho junu juni ko F C sambhalu ma kasari ma afulai G roku kasari paila haru lai F C cheku kasari ma ankha lai D D bujhau kasari yo mero mana lai MUSIC= {G C Em D}*7
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z