Yehoram Gaon – Yesh Makom chords

Chords:
Transpose:
YEHORAM GAON - YESH MAKOM (There is a Place)
--------------------------------------------
Yehoram Gaon's official website: www.yehoramgaon-official.com

Tabbed by: Daniel NagyE-mail: ndani@windowslive.com
TIME: 4/4 CAPO: 1 Intro: Em A Em A7
e|-7---------------|-----------------|-7---------------|-----------------|B|-----8---7-------|-2-------------2-|-----8---7-------|-2-------------2-|G|---9---------9---|-----2-------2---|---9---------9---|-----2-------0---|D|-------9---9---7-|---2-------2-----|-------9---9---7-|---2-------2-----|A|-7---------------|-0-----0-4-------|-7---------------|-0-----0-4-------|E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Verses:
D Dmaj7 D Dmaj7Yesh makom rachok achrei hayam,
B7 Emsham hachol lavan, habayit cham,
Cmaj7 Am Am7sham hashemesh me'irah me'al
F Cmaj7 B7et hashuk, harechov vehanamal.
Em GHabayit sham achrei hayam,
D D7 B B7ani zocher beleil shabat haner dolek,
Em A7 Em A7ve'avi mabit, mabit biveshotek.
D Dmaj7 D Dmaj7Zeh makom rachok, makom nifla,
B7 Emsham mikol chalon shom'im t'filah,
Cmaj7 Am Am7bachatzar habayit em uvat,
F Cmaj7 B7batanur ofot chalot shabat.
Em GHabayit sham achrei hayam,
D D7 B B7et ha'einaim shel avi sham lo eshkach
Em Bb B Em A7ech mabit, mabit el ha--mizrach.
D Dmaj7 D Dmaj7Zeh makom asher nish'ar rachok,
B7 Emleshirei shabat, t'filah utz'chok,
Cmaj7 Am Am7simta'ot tzarot mul yam gadol,
F Cmaj7 B7uvatim rekim bochim bli kol.
Em GHalev od sham achrei hayam,
D D7 B B7ani shome'a kol t'filah mibayit rek.
Em A7 Em A7Yesh makom asher nish'ar - nish'ar har'chek.
G F EmLechol makom asher elav evrach
G F Byeshno makom she'lo she'lo eshkach,
Em D G B7oto tamid esa imi balev
Em Bb B Emyesh makom oto ani ohev.
Please rate this tab:
x1.0