Zusha – Vshamru chords

Chords:
Transpose:
[Intro]
Em Am Am Em Em Am Am Em

[Verse 1]
Em Am Am Em Em Am Am EmvSham'ru v'nei yisra-el et ha-shabat
Em Am Am Em B7 Emla-asot et ha-shabat l'dorotam b'rit olam
Em Am Am Em Em Am Am EmvSham'ru v'nei yisra-el et ha-shabat
Em Am Am Em B7 Emla-asot et ha-shabat l'dorotam b'rit olam
[Verse 2]
G AmBei ni uvwin b'nei yisra-el
G Amot hi l'olam
G Amki sheishet yamim asah Adonai
B7 Emet hashamayim v'et ha-arets
G AmBei ni uvwin b'nei yisra-el
G Amot hi l'olam
G Amki sheishet yamim asah Adonai
B7 Emet hashamayim v'et ha-arets
Please rate this tab:
x1.0