Alba chords with lyrics by Skipinnish - Easy chords and tabs for guitar

Skipinnish – Alba chords

Chords:
Transpose:
   [Intro]
Bm  A  Bm  A
Bm  A  Bm  A


   [Verse 1]
Bm AAir sgiath a' seoladh nan neoil
Bm A'S an domhain liath
Bm AMar dhealbh a' tighinn beo tro na sgothan
Bm A'S mi a' tilleadh gu tir
Bm AAlba nam beanntan ard
Bm ANan acraichean lom
Bm AThairis air na lochan mointich
Bm ANan coilltean 's nan gleann
[Chorus]
F#m D A E F#m D A EA.....l..ba A.....l..ba
[Verse 2]
Bm AAch 'se sealladh leointe is gann
Bm ATha an seo aig ceann thall an linn
Bm ATalamh alainn nan daoine
Bm AFhathast an lamhan duine no dithis
Bm ACuibhlean stolda mu dheas
Bm ANa fasaichean a tuath
Bm AAn taigh-mor falamh an Dun-Eideann
Bm AGun chumhachd gun ghuth
[Chorus]
F#m D A E F#m D A EA.....l..ba A.....l..ba
F#m D A E F#m D A EA.....l..ba A.....l..ba
[Verse 3]
Bm ASibhse chuir achadh ri achadh
Bm ATaigh ri taigh
Bm AGus nach bi ait anns an tir
Bm AAn gabh sibh comhnaidh air leth
Bm AAch 's math dhomh bhith seo an drasd
Bm AA cur failt air a' bhlas
Bm A'San tir a tha cho ur dhomh an diugh
Bm A Bm F#m DIs a bha i nuair bha mi 'nam phaisd
[Chorus]
F#m D A E F#m D A EA.....l..ba A.....l..ba
F#m D A E F#m D A EA.....l..ba A.....l..ba
[Chorus Slower]
F#m N.C.A.....l..ba A.....l..ba
F#m D A E F#m D A EA.....l..ba A.....l..ba
[Chorus]
F#m D A E F#m D A EA.....l..ba A.....l..ba
F#m D A E F#m D A EA.....l..ba A.....l..ba
F#m D A EA.....l..ba
Mark W [Translation] This flight is sailing through the clouds And the blue heavens The homeland appears like a developing photograph Through the mists as I return to land I see Scotland of the high mountains And the empty acres Flying low across the moorland lochs The forests and the glens Scotland, Scotland But it's a wounding and a hollow sight Here as we reach the end of the century The beautiful soil of the people Still in the hands of the few I see the wheels of industry at a standstill And the northern lands wasted And the empty house in Edinburgh Without authority or voice Scotland, Scotland Scotland, Scotland You that have laid field upon field House upon house Till there be nowhere for you to be placed alone In the midst of all the earth But it is good for me to be here now As I welcome the warmth In this land that's as exciting for me today As it was the day I was born Scotland, Scotland Scotland, Scotland Scotland, Scotland Scotland, Scotland
Please rate this tab:
x1.0